Lover og regler

Drakt- og beltereglement

Draktreglement

 1. Det benyttes hvite drakter med rett front (ITF stil).
 2. Det skal stå "TAEKWON-DO" på ryggen i en bue med "ITF-treet" med koreansk skrift under.
 3. ITFs logoer skal være på draktens venstre side (bryst).
 4. På siden av begge buksebeina ca 20 cm opp i fra kanten av buksen skal det stå ITF.
 5. Sort belte 1., 2. og 3. Dan skal ha sort kant (ca. 4 cm bred) nederst rundt overdelen.
 6. Sort belte 4. Dan og over, som har gjennomført internasjonalt instruktørkurs og er sertifisert som internasjonal instruktør, skal ha sorte striper i jakkeermene og i buksene i tillegg til den sorte kanten rundt nederste del av jakken (ca. 4 cm. bred).
 7. Grand Master 9. Dan og Master 7. - 8. Dan skal ha samme drakt som beskrevet under punkt 6, men skal i tillegg ha en hvit stripe på ca. 1 cm i bukse og jakke.

 

Beltereglement

 1. Inndeling og markering av fargede senior belter: Fra og med det året man fyller 19 år skal  man ha seniorbelte. Seniorbelter er helfarget i den aktuelle beltefarge og skal gå én gang rundt livet og endene på beltet skal være like lange.
 2. Inndeling og markering av juniorgradene: Alle til og med 18 år skal ha juniorbelte. Junior fargede har en tomme bred hvit stripe langs midten på den aktuelle beltefargen. Beltet skal gå én gang rundt livet og endene på beltet skal være like lange.
 3. Inndeling og markering av barnegradene: Barn (så lenge de går på barneskolen) bruker samme belte som juniorer og har en tomme bred hvit stripe langs midten på den aktuelle beltefargen. Beltet skal gå én gang rundt livet og endene på beltet skal være like lange.
 4. Inndeling og markering av sortbelter: Seniorbelter (fra og med det året man fyller 19 år) er helfarget i sort. Junior sort belte (til og med 18 år ) har sort grunnfarge med en tomme bred hvit stripe langs midten. Graden markeres med et romertall på beltets venstre ende.

Dommerreglement

Dommerreglementet for ITF Taekwon-Do finner man her.

Regelverk ITF Taekwon-Do

Konkurransereglement

Konkurransereglene for ITF Taekwon-Do finner man her. 

Regelverk ITF Taekwon-Do

VEDTEKTER FOR NATIONAL TAEKWON-DO NORWAY (NTN)

Revidert 2024

 

§ 1  FORMÅL

 

National Taekwon-Do Norways (NTN) formål er å fremme ITF Taekwon-Do i Norge, herunder representere idretten nasjonalt og internasjonalt.

 

Aktiviteten skal bygge på Taekwon-Dos verdigrunnlag, som blant annet kommer til uttrykk i grunnprinsippene høflighet, ærlighet, iherdighet, selvkontroll og ukuelig ånd.

 

 

§ 2  ORGANISASJON

 

1. NTN er en sammenslutning av klubber i Norge som driver ITF Taekwon-Do, og som er medlemmer av Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Kampsport Forbund (NKF). Klubbene er underlagt NIF og NKFs lov uavhengig av disse vedtektene.

2. NTN er medlem av:
a) International Taekwon-Do Federation
b) All Europe Taekwon-Do Federation
og skal overholde deres respektive lover og vedtak.

3. NTN er den høyeste myndighet for tilknyttede klubber. NTN er et selvstendig rettssubjekt og ansvarlig for egen virksomhet.

4. NTNs øverste organ er kongressen som holdes hvert annet år, jf. § 8.

5. NTN ledes og forpliktes av styret, som er NTNs høyeste myndighet mellom kongressene, jf. § 10.


§ 3  OPPGAVER

1. NTN skal drive og utvikle egen aktivitet og organisasjon slik at virksomheten ivaretar medlemmene i en god balanse mellom demokrati og de tradisjonelle verdiene i Taekwon-Do.

2. NTN skal sørge for at det utvikles en sterk kultur basert på Taekwon-Dos verdigrunnlag i tråd med grunnprinsippene og NTN koden.

3. NTN er den høyeste graderingsfaglige myndighet for alle tilsluttede klubber. Denne myndigheten er tillagt Seniorrådet og eksamenskommisjonen, jf. § 12.

4. NTN skal utdanne nasjonale instruktører og ledere, og herunder lede, administrere, arrangere kurs og andre tekniske arrangementer over hele landet.

5. NTN skal fremme samarbeidet mellom alle klubber som driver med ITF Taekwon-Do i Norge og som er medlem av NIF/NKF.

6. NTN skal lede og administrere landslagene og velge ut dommere som skal representere NTN internasjonalt.

7. NTN skal gi administrativ hjelp og støtte til sine medlemsklubber.


§ 4  MEDLEMSKAP

1. Alle klubber som driver ITF Taekwon-Do etter retningslinjer gitt av NTN kan søke om medlemskap i NTN, forutsatt at de også søker om opptak i NKF/NIF og har en hovedansvarlig eksaminator med en NTN godkjent A-lisens.

2. Søknad om medlemskap sendes skriftlig til styret i NTN.

3. Alle klubber som er tilsluttet NTN og deres medlemmer plikter å overholde NIF og NKFs lover og NTNs vedtekter, retningslinjer og vedtak.


§ 5  OPPHØR AV MEDLEMSKAP

1. Utmelding må sendes skriftlig til styret i NTN.

2. Styret kan frata klubber medlemskapet i NTN dersom klubben skylder kontingent for mer enn ett år, ikke overholder NIF og NKFs lover eller NTNs vedtekter, retningslinjer og vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

3. Medlemskapet opphører automatisk i følgende tilfeller:
a)    Dersom en klubb ikke lenger tilfredsstiller vilkårene i § 4.1.
b)    Ved tap av rett til medlemskap i NTN (eksklusjon), jf. sanksjonsreglementet for NTN § 3 jf. § 4.1 bokstav j.


§ 6  KJØNNSFORDELING

1. Ved valg av styre, utvalg/komiteer mv. og ved representasjon på kongressen, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold   til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg av mer enn tre personer skal velges minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.

2. Ved representasjon på kongressen må den delegasjon som faktisk møter fra en klubb oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Kongressen kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor klubbens kontroll.

3. Kongressen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for én valgperiode/oppnevning av gangen.


§ 7  INHABILITET

1. En tillitsvalgt eller oppnevnt representant er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe en avgjørelse, når:
a) vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med, forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende er leder eller har en ledende stilling i, eller er medlem av styret i en klubb eller en annen juridisk person som er part i saken.

2. Likeså er vedkommende inhabil når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det skal legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

3. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller oppnevnte representants tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt.

4. I styret, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil.

 

§ 8   KONGRESSEN

8.1. Kongressen

1. NTNs høyeste myndighet er kongressen som holdes hvert annet år innen utgangen av juni måned.

2. Kongressen innkalles av styret med 8 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende 2 uker før kongressen avholdes. Fullstendig saksliste skal bekjentgjøres senest 1 uke før kongressen.

3. Forslagsrett til kongressen:
a) NTNs styre
b) En representasjonsberettiget klubb
c)  Eksamenskommisjonen, i saker som ligger innenfor seniorrådet og                                          eksamenskommisjonens ansvarsområde

4. På kongressen møter med talerett, forslagsrett og stemmerett:
a) NTNs styre.
b) Representanter for klubbene etter følgende skala:
- For medlemstall til og med 100:              1 representant
- For medlemstall fra 101 til og med 200:  2 representanter
- For medlemstall over 200:                       3 representanter

5. På kongressen møter med talerett:
a) Leder av eksamenskommisjonen
b) Æresmedlemmer
c) Medlemmer av valgkomiteen
d) Valgt revisor, i saker som ligger innenfor revisors saksområde

6. På kongressen møter som observatør:
Medlemmer av seniorrådet og eksamenskommisjonen har rett til å møte på kongressen som observatører.

7. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, ha vært medlem av en klubb tilsluttet NTN i minst én måned og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser.

8. For å være valgbar må man være fylt 18 år, ha minimum 1. Dan svart belte, ha vært medlem av en klubb tilsluttet NTN i minst én måned og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser.

9. Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av kongressen medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på kongressen.

10. Kongressen er vedtaksfør med det antall representanter som møter.

 

8.2. Kongressens oppgaver

Kongressen skal:
1.Godkjenne de fremmøtte representanter.

2. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å undertegne protokollen.

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4. Behandle årsberetning for perioden.

5. Behandle revidert regnskap.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingenter.

8. Behandle budsjett.

9. Foreta følgende valg:
a) Styre bestående av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to                                                              varamedlemmer.
b) Tre seniorgraderte medlemmer fra og med 4. Dan til å supplere                                                            sanksjonsutvalget i disiplinære saker som gjelder seniorgraderte                                         medlemmer fra og med 4. Dan.
c) Ankeutvalg bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem, samt to seniorgraderte medlemmer og ett varamedlem fra og med 4. Dan til å supplere ankeutvalget i disiplinære saker som gjelder seniorgraderte medlemmer fra og med 4. Dan.
d) Tre seniorgraderte medlemmer fra og med 4. Dan med godkjent                                                          eksamineringslisens til å være medlem av eksamenskommisjonen. Ved dette valget skal det tas særlig hensyn til kjønnsfordeling, slik at man sikrer at eksamenskommisjonen til enhver tid består av minst tre medlemmer av hvert kjønn.
e) Valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet.        

11. Bestemme tid og sted for neste kongress.

8.3. Stemmegivning og valgprosedyre

1. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt i disse vedtektene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Ved stemmelikhet er sittende leders stemme avgjørende, dog slik at valgprosedyren i § 8.3 skal følges ved valg.

2. Ved valg velges alle kandidater enkeltvis.

3. Valg foretas skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Simpelt flertall er tilstrekkelig for å bli valgt. Ved stemmelikhet når det er to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning. Ved stemmelikhet når det er flere enn to kandidater, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet etter bundet omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 9   EKSTRAORDINÆR KONGRESS

1. Ekstraordinær kongress holdes:
a) Etter vedtak av ordinær kongress.
b) Etter vedtak av styret.
c)  Etter krav fra minst en tredjedel av de tilsluttede klubber.                                                

2. Ekstraordinær kongress kunngjøres på samme måte som ordinær kongress og kalles inn med minst 2 ukers varsel.

3. Ekstraordinær kongress kan kun behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet   om innkalling til ekstraordinær kongress.

4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for ordinær kongress, jf. § 8.

 

§ 10   STYRET

1. NTN ledes og forpliktes av styret, som er NTNs høyeste myndighet mellom kongressene.

2. Styret har blant annet følgende oppgaver:
a) Iverksette kongressens vedtak og bestemmelser.
b) Representere NTN utad.
c) Arbeide med de oppgaver som fremgår av § 3, herunder i nødvendig utstrekning fastsette mål og planer for NTN.
c) Sørge for forsvarlig organisering av NTNs virksomhet.
d) Sørge for forsvarlig økonomistyring, herunder forsvarlig organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen.
e) Føre tilsyn med den daglige ledelse
f) Opprette komiteer ved behov, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
g) Opprette regioner og utnevne regionledere ved behov.
h) Behandle søknader om medlemskap.
i) Fungere som sanksjonsutvalg i disiplinære saker overfor klubber og                                                  enkeltmedlemmer, jf. § 12.2.
j) Innkalle til ordinær og ekstraordinær kongress, forberede saker til kongressen og lede kongressen.

3. Styret kan under utøvelsen av sine oppgaver delegere myndighet til                                    enkeltpersoner og komiteer.

4. Styrets leder alene har signaturrett for NTN.

5. Styremøter:
a) Styret holder møte når lederen bestemmer det, eller minst to                                                              styremedlemmer krever det.
b) Styremøte er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. c) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved digitalt møte. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig behandling. Ved digitalt møte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
d) Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
e) Leder av eksamenskommisjonen har møte og talerett på styremøtene, men ikke stemmerett. Styret kan også invitere andre til styremøtene ved behov.
f) Det skal føres protokoll fra styremøter.
 


§ 11 INTERNASJONAL REPRESENTASJON 

NTN representeres internasjonalt av styrets leder og nestleder. Dersom noen av disse er forhindret skal styret oppnevne andre representanter. Titlene President og Visepresident benyttes ved internasjonal representasjon.

 

§ 12 KOMITEER OG UTVALG

 NTN har følgende faste komiteer og utvalg:

1.Seniorrådet og eksamenskommisjonen.  
Seniorrådet og eksamenskommisjonen har det faglige ansvaret i NTN og er tillagt den graderingsfaglige myndighet.
Seniorrådet og eksamenskommisjonens mandat er fastsatt i Regler for seniorrådet og eksamenskommisjonen. Endring av disse reglene kan bare skje på ordinær eller ekstraordinær kongress, og krever alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

2. Sanksjonsutvalg og ankeutvalg
Sanksjonsutvalget i NTN har domsmyndighet i disiplinære saker overfor klubber og enkeltmedlemmer. Sanksjonsutvalgets avgjørelser kan ankes til ankeutvalget i NTN.
Sanksjonsutvalget og Ankeutvalgets mandat er fastsatt i NTNs sanksjonsreglement. Endring i dette reglementet kan bare skje på ordinær eller ekstraordinær kongress, og krever alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

3. Valgkomité
Valgkomiteen velges på kongressen etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling til kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på kongressen.

 

§ 13  VEDTEKTSENDRING

Endring av NTNs vedtekter kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær kongress etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 14  OPPLØSNING AV NTN

1. Forslag om oppløsning av NTN må først behandles på en ordinær kongress. Blir oppløsningen vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles det til ekstraordinær kongress tidligst seks måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 3/4 flertall.

2. Kongressen treffer avgjørelser om eventuelle gjenværende midler etter at dekning av utgifter er foretatt. Midlene bør fortrinnsvis gis til et veldedig formål.

3. Sammenslutning med et annet forbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene, jf. § 13.

 

 

Seniorråd og eksamenskommisjon

Revidert 2024

§ 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER OG FORMÅL

1. Seniorrådet og eksamenskommisjonen har det faglige ansvaret i National Taekwon-Do Norway (NTN), og er tillagt den eksamensfaglige myndighet, jf. vedtektene for NTN § 12.1 jf. § 3.3.

2. Formålet med seniorrådet og eksamenskommisjonen er å være en arena for faglig utvikling for alle seniorrådets medlemmer, slik at all teknikk, teori og NTNs verdier utøves likt i hele NTN. Videre å fremme samarbeidet mellom alle seniorgraderte medlemmer og være et faglig diskusjonsforum og en sosial arena for disse. 


§ 2. SENIORRÅDETS OPPGAVER

1. Seniorrådet skal søke å ivareta NTNs visjon og verdigrunnlag.

2. Seniorrådet skal søke å ivareta at medlemmene i NTN har et høyt teknisk og teoretisk nivå.

3. Seniorrådet har ansvaret for all gup og Dan eksaminering av medlemmer i NTN til og med 8. Dan.

4. Seniorrådet skal søke å ivareta at alle medlemmer får en kvalitativ lik bedømmelse for de ulike grader, og atall eksaminering følger fastsatt pensum, gjeldende krav fastsatt nasjonalt og internasjonalt og den til enhver tid gjeldende eksamineringsinstruks og graderingsreglement.

 

§ 3. MEDLEMSKAP I SENIORRÅDET

1. Seniorrådet består av alle NTNs senior graderte medlemmer fra og med 4. Dan, med godkjenteksamineringslisens jf. § 7.

2. Medlemskapet inntrer automatisk når man får eksamineringslisens.

3. Alle medlemmer forplikter seg til å rette seg etter NTNs vedtekter, retningslinjer og vedtak, herunder vedtak og beslutninger fattet av seniorrådet og eksamenskommisjonen.

4. Medlemskapet opphører automatisk i følgende tilfeller:
a) Dersom man ikke lengre er medlem i NTN.
b) Ved tap av eksamineringslisens jf. § 7.6, § 7.7. og § 7.8.​​​​​​​
c) Ved tap av medlemskap i seniorrådet og/eller tap av eksamineringslisens, jf. sanksjonsreglementet for NTN § 3, jf.§ 4.1.h og i.
 

§ 4. SENIORMØTE

1. Seniorrådet skal samles til minimum ett seniormøte i året. Møtet avholdes vanligvis innen utgangen av februar måned. Seniormøte skal dessuten avholdes når et flertall av seniorrådets medlemmer eller eksamenskommisjonen krever det.

2. Alle seniorrådets medlemmer har møte- og talerett på seniormøtene. Etter vedtak fra eksamenskommisjonen eller styret i NTN, kan også seniorgraderte NTN medlemmer fra og med 4. Dan uten eksamineringslisens inviteres til å delta på seniormøtene.

3. Innkalling til seniormøte sendes ut av eksamenskommisjonen med minst 4 ukers varsel.

4. På seniormøtet behandles saker som ligger innenfor seniorrådets ansvarsområde i henhold til NTNs vedtekter og retningslinjer for seniorrådet og eksamenskommisjonen.

5. Alle medlemmer av seniorrådet, eksamenskommisjonen, styret i NTN og NTNs medlemsklubber kan bringe forslag og saker inn for seniorrådet.

6. Saker som ønskes behandlet må være eksamenskommisjonen i hende senest 2 uker før seniormøtet avholdes.

7. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter skal være utsendt minst 1 uke før seniormøtet.

8. Seniorrådet skal tilstrebe å komme fram til omforente beslutninger og vedtak.

9. Ved behov for avstemning skal følgende prosedyre gjelde:
a) Det er kun de som er hovedansvarlige eksaminatorer med A-lisens jf. § 7 som har stemmerett.
b) Hovedansvarlige eksaminatorer har følgende antall stemmer (basert på fjorårstall):
 - for medlemstall til og med 200                   1 stemme
 - for medlemstall fra 201 til og med 400      2 stemmer
 - for medlemstall fra 401 til og med 600      3 stemmer
 - for medlemstall fra 601 til og med 800      4 stemmer
 - for medlemstall over 800                            5 stemmer

c) Hovedansvarlig eksaminator plikter å konsultere sine assisterende eksaminatorer med B-lisens som er til stede på møtet før han/hun avgir sin stemme.
d) Dersom en hovedansvarlig eksaminator er forhindret fra å delta på seniormøtet, kan han/hun gi en av sine assisterende eksaminatorer med B-lisens fullmakt til å avgi stemme(r) for seg. Utover dette kan ingen møte å avgi stemme ved fullmakt.
e) Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, hvis ikke annet er bestemt.
f) Eksamenskommisjonens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
g) Seniormøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede representanter som møter.

10. Det skal føres referat fra seniormøtet. Referatet skal sendes alle medlemmer i seniorrådet, samt styret i NTN.
 


§ 5. EKSAMENSKOMMISJONEN

1. Seniorrådet ledes av eksamenskommisjonen, som er NTNs høyeste faglige myndighet.

2. Eksamenskommisjonen består av alle NTNs seniorgraderte medlemmer fra og med 7. Dan Master med godkjent eksamineringslisens jf. § 7, samt 3 valgte representanter jf.vedtektene for NTN § 8.2.9 d.

3. Eksamenskommisjonens leder er høyeste graderte medlem og nestleder er eksamenskommisjonensnest høyeste graderte medlem, med mindre de selv ikke ønsker å inneha disse posisjonene eller et flertall av eksamenskommisjonensmedlemmer, eller minst 2/3 av seniorrådets medlemmer bestemmer noe annet.
 

4. Eksamenskommisjonen har følgende oppgaver:​​​​​​​
a) Forestå seniorrådets daglige ledelse, innkalle til seniormøter, forberede saker til seniormøtene og ledeseniormøtene.​​​​​​​
b)Fastsette og godkjenne kurs og kursavgifter, nasjonale og regionale tekniske seminarer og leirer, graderingsregler, graderingskrav, pensum og eksamineringsinstruks.​​​​​​​
c) Behandle søknader til grader fra og med 4. Dan. Eksamenskommisjonen har avgjørende myndighet til åbestemme om kandidaten(e) kan fremstille seg til gradering.​​​​​​​
d) Behandle søknader om eksamineringslisens. Eksamenskommisjonen har avgjørende myndighet til å gi eksamineringslisenser, jf. § 7.2 herunder fastsette krav og vilkår i eksamineringslisensen, og trekke tilbake eksamineringslisenser jf. § 7.8.​​​​​​​
e) Behandle eventuelle søknader om skifte av eksaminator jf. § 7.6​​​​​​​
f) Behandle eventuelle søknader om unntak fra krav om mentor jf. § 7.8.

5. Eksamenskommisjonen kan under utøvelsen av sine oppgaver rådføre seg med seniorrådet, herunder kreve at det foretas en rådgivende avstemming i henhold til § 4.9.

6. Eksamenskommisjonen kan under utøvelsen av sine oppgaver delegere myndighet til enkeltpersoner ogkomiteer.

7. Eksamenskommisjonens møter:
a)Eksamenskommisjonen skal avholde møte når lederen bestemmer. Møte skal dessuten avholdes når minst 1/3 av eksamenskommisjonens medlemmers krever det.
b) Lederen av eksamenskommisjonen leder møtene eller i dennes fravær nestlederen. Dersom ingen av disse kan delta på møtet skal den som er senior blant de tilstedeværende lede møtet.
c) Eksamenskommisjonens møte er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede.
d) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved digitalt møte. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig behandling. Ved digitalt møte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer.
e) Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, hvis ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
f) Det skal føres referat fra møtene. Referatet skal sendes alle medlemmer av eksamenskommisjonen, samt styret i NTN. Eksamenskommisjonen skal orientere seniorrådet om vedtak og beslutninger av allmenn interesse. Slik orientering skal fortrinnsvis gis på det neste seniormøte.§ 6.  EKSAMINERING

1. Eksaminering er en faglig basert tjeneste som kan utføres av en eksaminator som oppfyller kravene satt av ITF jf. ITF By-Laws artikkel 7.2 og som har en godkjent eksamineringslisens og en mentor jf. disse reglenes § 7.

2. Alle som eksaminerer plikter å følge den til enhver tid gjeldende eksamineringsinstruks og graderingskrav fastsatt av eksamenskommisjonen jf. § 5.4 b). Dette skal sikre at alle NTNs medlemmer får en kvalitativ lik bedømmelse og at det tekniske og teoretiske kunnskapsnivå opprettholdes og utvikles i klubbene.

3. Det skal betales eksamineringsavgift for gradering i henhold til gjeldende satser. Eksamineringsavgiftene kan endres etter vedtak av styret i NTN etter innstilling fra seniorrådet. Eksamineringsavgiftene kan ikke økes mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste avgiftsfastsetting. 

     

§ 7. EKSAMINERINGSLISENS OG MENTOR

1. For å kunne eksaminere i en NTN-klubb, må man ha en godkjent eksamineringslisens.
 

2. Eksamineringslisens utstedes av eksamenskommisjonen, som har avgjørende myndighet til å gi eksamineringslisenser jf. § 5.4 d)
 

3. Medlemmer som innehar minimum 4. Dan og som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav for å være eksaminator, kan søke om eksamineringslisens dersom man oppfyller ett av følgende vilkår:
a) A-lisens kan søkes dersom man starter eller er delaktig i å starte en ny klubb, eller man etterfølger en annen hovedansvarlig eksaminator i en eksisterende klubb.
b) B-lisens kan søkes dersom man i samråd med egen klubb starter eller er   delaktig i å starte en avdeling, eller overtar en eksisterende avdeling i klubben. Unntaksvis kan B-  lisens også søkes i andre tilfeller dersom hovedansvarlig eksaminator i klubben mener det er særskilte omstendigheter/behov. Søknad om B-lisens skal godkjennes av hovedansvarlig eksaminator i klubben.

4. Et medlem med godkjent A-lisens som er øverste faglige ansvarlig for eksaminering i en klubb har status som hovedansvarlig eksaminator. Det kan kun være én A-lisensiert eksaminator i en og samme klubb.

5. Et medlem med godkjent B-lisens som ikke er øverste faglige ansvarlig for eksaminering i en klubb har status som assisterende eksaminator. Ved behov kan det være flere B-lisensierte eksaminatorer i en og samme klubb.

6. Alle klubber som er medlem i NTN må ha en hovedansvarlig eksaminator med en godkjent A-lisens jf. vedtektene for NTN § 4.1. Dette er en tillitsbasert ordning, som ved manglende tillitt kan sies opp av begge parter. Dersom en klubb ønsker å skifte eller mister sin eksaminator, kan klubben søke eksamenskommisjonen om å få tildelt en ny eksaminator. Klubbens ønske om hvem dette skal være skal tillegges vekt. 

7. Alle godkjente eksaminatorer med gradene 4. - 8. Dan skal ha en mentor som vanligvis er eksaminatorens egen instruktør. Mentor skal være en veileder og rådgiver. Mentor må være medlem av NTN, inneha eksamineringslisens og være eksaminatorens senior. Mentorordningen er en tillitsbasert ordning, som ved manglende tillitt kan sies opp av begge parter. Det er frivillig å være mentor. Dersom en eksaminator ønsker å skifte eller mister sin mentor, kan han/hun søke eksamenskommisjonen om å få tildelt en ny mentor. Eksamenskommisjonen skal tilstrebe å finne en ny mentor, men ingen eksaminator har krav på å få tildelt en ny mentor, da ingen kan pålegges å være mentor. Dersom en eksaminator mister sin mentor og ingen med høyere grad er disponibel til å være ny mentor, kan eksamenskommisjonen gjøre unntak fra kravet om mentor. Et slikt unntak kan bare gjøres dersom eksamenskommisjonen finner det ubetenkelig og har tillit til vedkommende eksaminator. Vedtak om å ikke gjøre unntak fra kravet om mentor krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og trenger ingen nærmere begrunnelse.  Eksamineringslisensen bortfaller automatisk dersom en eksaminator ikke lenger har en mentor og eksamenskommisjonen ikke finner grunnlag for å gjøre unntak fra kravet om mentor. 

8. Eksamenskommisjonen kan trekke tilbake eksamineringslisensen ved vesentlig mislighold av vilkårene i eksamineringslisensen. I et slikt tilfelle plikter å eksamenskommisjonen å rådføre seg med styret i NTN før endelig vedtak om tilbaketrekking av eksamineringslisens blir fattet. Et vedtak om tilbaketrekking av eksamineringslisens krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 § 9.  ENDRING I REGLENE FOR SENIORRÅDET OG  
  EKSAMENSKOMMISJONEN

Endringer i disse reglene for seniorrådet og eksamenskommisjonen kan kun vedtas på NTNs kongress med alminnelig flertall jf. NTNs vedtekter § 12.


 

 

Sanksjonsreglement for National Taekwon-Do Norway

 

Vedtatt 11.06.2022

§ 1 Innledning – formål og omfang

1. NTNs sanksjonsregler gjelder for både klubber og enkeltmedlemmer. Formålet er å ivareta medlemmenes rettssikkerhet ved blant annet å sikre en ensartet praksis ved ileggelse av sanksjoner.

2. Dette sanksjonsreglementet omfatter kun sanksjoner innenfor NTNs myndighetsområde.

3. NTNs sanksjonsreglement gjelder for: 
a) Tilsluttede medlemsklubber
b) Et hvert medlem av en klubb som er tilsluttet NTN

4. Styret kan reise en disiplinær sak på eget initiativ eller på grunnlag av klage/anmeldelse fra en tredje part.

§ 2 Domsmyndighet - ankeutvalg

1. Styret i NTN har domsmyndighet i disiplinære saker overfor klubber og enkeltmedlemmer jf. NTNs vedtekter § 12.2, og vil da kalles sanksjonsutvalg.

2. I disiplinære saker som gjelder seniorgraderte medlemmer fra og med 4. Dan og opp skal sanksjonsutvalget under utøvelsen av sin domsmyndighet suppleres med 3 seniorgraderte medlemmer fra og med 4. Dan valgt av kongressen, jf. NTNs vedtekter § 8.2.9 b).

3. Ankeutvalget består av en leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem jf. NTNs vedtekter § 8.2.9 c). Dersom anken gjelder en disiplinær reaksjon mot et seniorgradert medlem fra og med 4. Dan og opp, skal ankeutvalget suppleres med 2 representanter valgt av kongressen jf. NTNs vedtekter § 8.2.9 c).

§ 3 Sanksjonsbelagte overtredelser

Sanksjonsutvalget i NTN kan iverksette sanksjoner dersom en klubb eller et enkeltmedlem har forbrutt seg mot NTNs regler og retningslinjer, vedtak, verdier eller andre forhold som er strid med NTNs interesser og/eller undergraver NTNs omdømme.

§ 4 Sanksjonsutmåling

1. Sanksjoner som kan iverksettes
a) Skriftlig irettesettelse.
b) Tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv i NTN.
c) Tap mulighet til å gå opp til gradering.
d) Utestengelse fra all aktivitet i regi av NTN så som kurs, treningssamlinger, sommerleirer mv.
e) Utestengelse fra deltagelse på NTNs landslag eller regionale lag.
f) Utestengelse fra all aktivitet i regi av ITF eller AETF.
g) Tap av hedersbevisning.
h) Tap av eksamineringslisens.
i) Tap av medlemskap i seniorrådet.
j) Tap av rett til medlemskap i NTN (eksklusjon).

2. Den eller de sanksjonen(e) som iverksettes må stå i rimelig forhold til hendelsens alvor og grad av skyld. Innehar vedkommende høy grad og/eller har en ledende posisjon ansees dette som skjerpende.

3. Flere sanksjoner kan anvendes samtidig.

4. Ved gjentakelse bør sanksjonen skjerpes.

5. Manglende kjennskap til NTNs regler, herunder det som danner grunnlag for sanksjonen jf. § 3, skal ikke ha innvirkning på utmålingen av sanksjonen.

6. Når det er grunn til å anta at det vil bli iverksatt en eller flere sanksjoner mot en person og særlige grunner taler for det, kan det fattes et vedtak om suspensjon i perioden frem til endelig vedtak fattes. Suspensjonstiden kommer i fradrag i fra den sanksjonen som blir utmålt.

§ 5 Foreldelse

1. Fristen for foreldelse er ti år. Foreldelsesfristen regnes fra den dagen det sanksjonsberettigede forholdet opphørte. Foreldelsesfristen avbrytes når en sak innrapporteres til sanksjonsutvalget.

2. Når offentlig straffeforfølgning er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to måneder etter at rettskraftig avgjørelse foreligger.

§ 6 Saksbehandling

1. Dersom sanksjonsutvalget mottar en klage/anmeldelse eller styret i NTN av eget tiltak reiser disiplinærsak skal klagen/anmeldelsen så snart som mulig sendes til den som er innklaget/anmeldt. Den innklagede/anmeldte skal gis en frist på 21 dager med å komme med sine bemerkninger til klagen/anmeldelsen. Den innklagede/anmeldte skal bli gjort oppmerksom på at saken kan bli avgjort kun på grunnlag av klagen/anmeldelsen dersom svar ikke inngis innen fastsatt frist.

2. Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Sanksjonsutvalget skal påse at saken under forberedelsen ikke forsinkes, og sanksjonsutvalget kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Enhver part har rett til å kreve muntlig forhandling (fysisk/digitalt), dog slik at sanksjonsutvalget kan beslutte at saken skal behandles skriftlig dersom sanksjonsutvalget finner at dette er forsvarlig. Bare de bevis som foreligger i saken og som partene i saken er gjort kjent med, kan legges til grunn for avgjørelsen.

3. Før sanksjonsutvalget påbegynner den saksforberedende prosessen, skal utvalget vurdere om noen av dets medlemmer er inhabile jf. NTNs vedtekter § 7.

4. Avgjørelser skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses som bevist og hvilken bestemmelse som legges til grunn. Av begrunnelsen til Sanksjonsutvalget skal ankefristen til Ankeutvalget fremgå. Av begrunnelsen til Ankeutvalget skal det fremgå at avgjørelsen er endelig.

§ 7 Anke

1. Partene kan anke en avgjørelse fra Sanksjonsutvalget til NTNs Ankeutvalg. Anken skal fremsettes skriftlig senest 14 dager etter at vedkommende er blitt gjort kjent med avgjørelsen fra Sanksjonsutvalget. Anken skal fremsettes for Sanksjonsutvalget, og Sanksjonsutvalget skal innen rimelig tid sende anken sammen med sakens dokumenter til Ankeutvalget.

2. En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre Ankeutvalget finner at oversittelsen av fristen ikke bør legges den ankede til last eller det av særlige grunner finnes er rimelig at anken likevel blir prøvd.

3. Ankeutvalget kan:
a) Avvise anken på grunn av formelle feil.
b) Oppheve avgjørelsen og sende den tilbake til ny behandling i Sanksjonsutvalget hvor endelig avgjørelse i saken blir fattet.
c) Stadfeste den påankede avgjørelsen

4. Alle avgjørelser i ankeutvalget skal begrunnes, og det skal fremgå at avgjørelsen er endelig.

§ 8 Ikrafttredelse

1. Dersom Sanksjonsutvalgets avgjørelse ikke ankes, trer den i kraft ved ankefristens utløp.

2. Dersom Sanksjonsutvalgets avgjørelse ankes, trer avgjørelsen i kraft når Ankeutvalget har avgjort saken etter § 3 a) eller c).

3. Dersom ankeutvalget opphever avgjørelsen og sender den tilbake til Sanksjonsutvalget jf. § 3 b) vil avgjørelsen tre i kraft når endelig avgjørelse fattes av Sanksjonsutvalget.

§ 9 Endring i sanksjonsreglementet

1. Endringer i dette reglement kan kun vedtas på NTNs Kongress med alminnelig flertall, jf. NTNs vedtekter § 12.2